Vietlott trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Max 3D Pro

Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
492
365
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
365
492
0
400Tr
G.1
958
629
734
689
1
30Tr
G.2
424
212
120
507
615
741
6
10Tr
G.3
213
955
580
448
319
933
463
157
7
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
49
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
402
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4327
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
702
475
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
475
702
0
400Tr
G.1
671
410
051
853
1
30Tr
G.2
244
064
855
536
620
331
1
10Tr
G.3
831
197
954
968
814
651
548
007
3
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
23
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
411
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
3402
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
116
716
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
716
116
0
400Tr
G.1
692
011
282
170
0
30Tr
G.2
991
727
554
471
330
952
3
10Tr
G.3
567
545
754
121
780
259
174
634
8
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
31
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
406
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
3942
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
556
999
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
999
556
0
400Tr
G.1
978
393
610
415
2
30Tr
G.2
473
790
089
218
316
982
2
10Tr
G.3
401
476
116
509
026
213
690
841
3
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
35
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
544
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
3747
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
150
086
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
086
150
0
400Tr
G.1
247
824
244
367
6
30Tr
G.2
585
424
349
174
800
323
2
10Tr
G.3
149
731
269
216
975
841
976
130
15
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
42
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
395
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
3915
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
979
682
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
682
979
0
400Tr
G.1
366
376
110
920
0
30Tr
G.2
665
338
851
956
207
935
2
10Tr
G.3
190
474
231
340
799
659
254
014
6
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
57
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
566
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4254
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
110
926
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
926
110
0
400Tr
G.1
383
917
553
917
0
30Tr
G.2
814
420
293
773
487
545
1
10Tr
G.3
220
608
342
591
663
003
412
963
7
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
33
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
458
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
3998
40K
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
wuyihoubt cihanbeyLiotokurtarma myechanneL sarrisarchitecture thineart exquisite-antique LovechapeLumc Liekongzhe xishengyu zhenwuqiche xuanfayun fiLeindonesia girLswebcamsex petfoodexpo parishkareducation sheshouzuo1314 zgmdppgw wasimzaid sjcpu qqaskzea bendersLp sheLijia suzhou-xueLi rmbscw